Go Back to Frescoes

Archangel Michael, detail (Agia Skepi)

« Previous Next »