Go Back to Frescoes

The Transfiguration Fresco, 9.5 x 5.5 metres, Our Lady of Lourdes, Leeds, UK

« Previous Next »